Registreerimine
Laagri info
Registreerimine
Laagri info
Sirtsucamp
green squiggly line

Sisekord

green squiggly line

Enne laagrisse tulekut:

• teavitage laagripersonali lapse eripäradest, tekkida võivatest terviseprobleemidest

• uurige koos laagrilisega Sirtsucamp laste laagri tegevusi ja reegleid

• arutage lapsega läbi laagrile eelneva ja järgneva perioodi plaanid, et lapsel oleks ülevaade oma puhkusest

• teavitage last, mis kuupäeval laager hakkab, kaua kestab ja millal lõpeb

• lapsele tuleb selgeks teha, et laagris on päevakava, millest tuleb kinni pidada (äratus, võimlemine, pesemine, söömine, laagritegevused, magama minemine)

• asjad pakkige koos lapsega, et laagris olles teaks laps mis asjad tal kaasas on. Kaasas peab olema piisav arv riietusesemeid ja jalanõusid.

Laagris olles tuleb kinni pidada sisekorra reeglitest:

• laagril on oma kindel territoorium, millest väljaminek on kategooriliselt keelatud. Laagri territooriumilt võime väljuda vaid koos täiskasvanuga. Laagriterritooriumilt omavoliliselt lahkunud lapse eest vastutab lapsevanem.

• territooriumilt väljas käies tuleb jälgida kõiki ettevaatusabinõusid ja liikluseeskirju.

• veekogus supeldes tuleb järgida väga rangelt laagripersonali nõudmisi

• tulekahju tekkimisel on laagriplatsil olemas kogunemiskoht, seda tutvustatakse lastele laagrisse tulekul

• laagris olles ei tohi ilma loata võtta ega kasutada teiste laste asju

• laagrisse on keelatud kaasa tuua esemeid, mis pole laagris vajalikud, on häirivad või ohustavad teisi laagris viibijaid ja nende vara.

• laager ei vastuta kaotatud/varastatud asjade eest. Lastel ei tohiks kaasas olla hinnalist ja kergesti purunevaid asju, need jätke koju. Kui kodust kaasa võetud vahendid lähevad rikki või purunevad kas lapse enda süül või mõne teise lapse käe läbi siis laager selle eest ei vastuta. Kõikide kaasaantud asjade eest vastutab lapsevanem.

• kõiki oma asju hoiab laagrilaps suure hoolega. Taskuraha on soovitav laagrisse tulles anda kasvataja kätte. Kadumaläinud asjade (nt raha) eest laager ei vastuta.

• laagrisse on keelatud kaasa võtta lemmikloomi. Laagriplatsile ei tohi tulla lemmikloomaga ka lapsevanem.

• laagrivara hoiame heaperemehelikult

• enda järel peab hoidma puhtust, prügi visatakse selleks ettenähtud kohta. Toas jm ruumides tuleb hoida puhtust, ruumidest lahkudes tuleb kustutada tuled, sulgeda aknad

• kõik laagris kasutatavad vabaaja- ja spordivahendid tuleb viia peale kasutamist selleks ettenähtud kohta

• laagrile materiaalse vm kahju tekitamise korral vastutab täiel määral kahjutekitaja lapsevanem või hooldaja ning tasub kahju

• kui üks laagrilaps teisele tahtlikult kahju tekitab (lõhub mõne asja või ründab) on vastutus kahju tekitaja lapsevanemal

• laagril on kohustus tagada laagrilaste ohutus, mis ühelt poolt küll tähendab laagri õigust laagrilapse distsiplineerimiseks ja tema elu korraldamiseks, kuid hõlmab teiselt poolt ka kohustust lapse heaolu kindlustada

• laagripersonalil on õigus ja kohustus laagrilaste kaitseks välja astuda, seda sealhulgas juhul, kui ründajaks on üks lastest. Laagril on õigus ja kohustus vägivaldseks muutunud korrarikkujat ohjeldada

• laagripersonalil on kohustus kaitsta laagrilaste huve ja seista nende heaolu eest

• laagripersonal peab laagris tagama distsipliini ja korra

• laagri maksumust ei tagastata kui laps viiakse laagrist koju enne laagrivahetuse lõppu või kui laps rikub laagri sisekorda ja talle palutakse järele tulla.

• laagris on keelatud omada ja tarvitada alkoholi, narkootikume, tubakatooteid (mokatubakat, elektrooniline sigaret ehk e-sigaret) ja muid keelatud aineid.

• lapsevanem, kui laagrilapse seaduslik esindaja, on teadlik, et kui laagris tekib vajadus turvalisuse, ohutuse, korra ja õiguserikkumiste tagamiseks laagrilapse asju läbi vaadata siis on laagripersonalil selleks õigus ning peab laps seda ka võimaldama.

• lapsel on vajalik teada vanemate või mõne lähedase inimese andmeid, kellega ta saab vajaduse tekkimisel kontakti võtta

• teavitage last, et laagris võib ta iga oma väikese ja suurema murega pöörduda igal ajal laagripersonali poole. Igale asjale on alati lahendus – leiame need koos üles

• lapse seaduslik esindaja on lapsevanem, hooldaja või eestkostja. Nad võivad oma volitusi edasi anda, sellest tuleb aga laagrit teavitada. Nt kui vanem või hooldaja ei saa ise lapsele laagrisse järgi tulla, tuleb sellest teada anda laagrile

• kui vanematel pole võrdne hooldusõigus või kui ühel vanematest on vanema õigused ära võetud, siis tuleks sellest ka laagrit teavitada.

• koduigatsuse tekkimisel ärge kiirustage last koju viima, toetage ja motiveerige last laagrisse jääma kuni laagriaja lõpuni. Lapsele võib kaasa anda mõne tema lemmikasjadest (mänguasi) ja/või perepilt – see aitab kodust eemal olles luua turvatunnet

• mobiiltelefonid palume koju jätta, laager ei vastuta nende kadumise eest. Laagripersonalil on olemas telefon, millele lapsevanem saab helistada. Kui telefoni kaasa võtmine on lapsele hädavajalik, siis hoitakse seda ettenähtud kohas kasvatajate majas ja vajadusel saab laps seda kasutada.

• laagris tuleb arvestada kõigi eakaaslastega, laagripersonaliga, laagrireeglitega. Julgustage juba kodus lapsi, et ühistegevustest tuleb kõigil osaleda.

• laagris tehtud fotosid ja filme võib laagrijuhataja kasutada veebis ja trükistes, mis puudutavad Sirtsucamp laagri tegevust

• Laagri positiivseks õnnestumiseks peavad kõik osapooled (lapsevanem+laps+laagripersonal) vaeva nägema, siis õnnestub laager kindlasti. Vastu tahtmist ei tasu last laagrisse saata.
Lapsevanemad saavad edukaks laagri kordaminekuks kaasa aidata sellega, et koos lastega koos arutletakse kõik sisekorra punktid ükshaaval läbi.

Lapsed ehk laagrilised saavad kaasa aidata sellega, et kõiki reegleid tuleb laagris täita! Laagripersonal on juba enne laagri algust kõik teinud selleks, et meil oleks laagris turvaline, et kõik lapsed oleks hoitud ja rõõmsad.

Kaunist suve kõigile!
Sirtsucamp laager